PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY A SLUŽBY BUDOVY

OBCHODNÉ PRIESTORY
SBS náklady na zabezpečenie prevádzky strážnej služby (12 hod. denne vo večerných, nočných hodinách)
ZRÁŽKOVÉ VODY náklady na odvod zrážkových vôd do verejnej kanalizačnej siete
VODNÉ A STOČNÉ spotreba vody súvisiaca s prevádzkou a správou budovy: voda spotrebovaná na upratovanie spoločných priestorov, v spoločných toaletách, na požiarne účely, zavlažovanie kvetín a na iné účely súvisiace s prevádzkou spoločných častí budovy
ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU náklady na odvoz komunálneho odpadu
EKONOMICKÁ SPRÁVA, ÚČTOVNÍCTVO, PORADENSTVO prevádzkové náklady budovy, ktoré zabezpečuje prenajímateľ, resp. jeho zamestnanci, alebo iné fyzické, či právnické osoby a ktoré zahŕňajú:
- zabezpečenie činností spojených s administratívnym, organizačným a ekonomickým zabezpečením a prevádzkou budovy
- účtovníctvo, audit a vnútorná kontrola
- právne a iné poradenské služby
POISTENIE náklady na poistné za budovu
DANE A ZÁKONNÉ POPLATKY daň z nehnuteľnosti a ďalšie zákonom stanovené poplatky súvisiace s budovou.
UPRATOVANIE SPOLOČNÝCH PRIESTOROV náklady na zabezpečenie služieb spojených s upratovaním spoločných priestorov (personálne a režijné náklady)